Charakteristické znaky ETF

Dostatečná diverzifikace

Diverzifikací se rozumí rozložení investovaných prostředků mezi více cenných papírů. Podíváte-li se například blíže na ETF sledující vývoj indexu vůdčích evropských společností MSCI Europe, vidíte, že portfolio je složeno z akcií společností z různých zemí i oborů.

Konkrétně u fondu iShares MSCI Europe je přibližně polovina prostředků investována do společností z Velké Británie, necelých 12 % zaujímají francouzské společnosti, po 9 % švýcarské a německé společnosti. V menší míře jsou zastoupeny i španělské, švédské či italské společnosti. Z hlediska sektorové alokace obsahuje portfolio tituly spadající do následujících oblastí: finance, necyklické zboží (zboží běžné denní potřeby), zdraví, průmysl, energetika, suroviny, cyklické zboží, telekomunikační služby či informační technologie. Uvedené ETF se podílí na vývoji více než 370 titulů.

Výhodou diverzifikace je to, že případný propad hodnoty jednoho titulu se jen minimálně promítne do ocenění ETF. Případný pokles hodnoty akcií jedné země či sektoru může být vyrovnán růstem ostatních zemí či sektorů. I pří nákupu jediného ETF je zajištěna dostatečná diverzifikace.

Transparentnost

Oproti klasickým otevřeným podílovým fondům nabízejí správci ETFs mnohem více informací. V produktovém listu každého ETF (tzv. factsheet) naleznete všechny potřebné informace. U každého burzovně obchodovaného fondu je uveden nejen index, který je sledován, ale i podrobná regionální a sektorová alokace portfolia, výčet deseti nejvýznamnějších titulů v portfoliu (pozn. na stránkách emitentů ETF lze dohledat všechny tituly zařazené do portfolia), uvedena je měna fondu, výše poplatku za správu, poměr, v jakém ETF kopíruje index, výkonnost ETF a indexu na různých časových periodách. Opomenuty nejsou ani informace o emitentovi, objem majetku ve fondu či datum založení fondu.

Přínosem pro investory je i možnost rychlého zjištění aktuální tržní ceny ETF. Burzovně obchodované fondy jsou na rozdíl od klasických podílových fondů oceňovány průběžně (pozn. kurzy ETF jsou udávány po 15 sekundách, u klasických otevřených podílových fondů jsou kurzy stanoveny jednou denně). Na stránkách emitentů ETF, burzy či na vybraných finančních portálech můžete snadno zjistit nejlepší nabídkové a poptávkové ceně fondu či údaje k vývoji objemu obchodů.

Náklady spojené s investicí

S investicí do ETF jsou spojeny i náklady. Za nákup i prodej burzovně obchodovaných fondů je účtován poplatek obchodníka s cennými papíry. Poplatkem na úrovni fondu je roční manažerský poplatek. V případě akciových ETF se manažerský poplatek obvykle pohybuje mezi 0,05 % až 0,5 %. Existují však i fondy, které účtují nulové poplatky. U ETF, kde je sestavení portfolia obtížnější, se může manažerský poplatek vyšplhat až k hranici 1 %.

O celkové nákladovosti ETF vypovídá ukazatel TER (Total Expense Ratio). Ten zahrnuje kromě manažerského poplatku i další výdaje fondu jako například licenční poplatky, poplatky za transakce v portfoliu, poplatky depozitáře, výdaje za právní služby, vytvoření prodejních prospektů, reklamu, pojištění apod. Čím nižší je hodnota TER, tím méně se snižuje výkonnost fondu.

K tzv. implicitním nákladům patří spread, což je rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou ETF. Investor, který kupuje burzovně obchodovaný fond, získá jinou cenu, než investor, který ten stejný fond prodává. Spready jsou v případě ETF velmi úzké.

Bezpečnost a rizika

Burzovně obchodované fondy jsou bezpečné investiční nástroje. Vzhledem k tomu, že cenné papíry tvořící ETF nejsou zahrnuty do majetku emitenta, nemůžete v případě jeho úpadku přijít o vložené prostředky. V případě investic do ETF tedy nenesete kreditní riziko emitenta (tzn. riziko selhání poskytovatele investiční služby).

Kreditní riziko existuje na straně obchodníka s cennými papíry. V minulosti někteří neseriozní obchodníci využili cenné papíry evidované na majetkových účtech zákazníků k vlastním spekulacím (pozn. majetkové účty zákazníků jsou také odděleny od majetku společnosti). Toto riziko můžeme v dnešní době považovat za zanedbatelné. Při investicích se vystavujete i dalším rizikům. Hlavní jsou popsána níže.

Tržní riziko

Tržní ceny cenných papírů (akcie, dluhopisy) v portfoliích fondů neustále kolísají. Vývoj na trzích se neustále promítá do ocenění ETF – kurz ETF tedy může v čase jak klesat, tak i růst. Při investicích do ETFs nikdy nemáte jistotu, že obchod bude ziskový.

Měnové riziko

Při obchodování s ETFs se setkáte s dvěma parametry, a to měnou fondu a měnou, ve které se obchoduje. První parametr uvádí měnu, ve které fond investuje. Druhý představuje měnu, ve které je fond kotován na trhu. Pokud je například měnou ETF americký dolar a na burze se s tímto fondem obchoduje v eurech, vystavujete se měnovému riziku. Jako korunový investor navíc podstupujete riziko nepříznivého vývoje české koruny vůči měně investice.

Tracking Error

I když je cílem ETF co nejtěsněji kopírovat vývoj vybraného indexu, v praxi není výkonnost ETF a indexu zcela totožná. Tracking Error udává rozdíl mezi výkonností ETF a sledovaným indexem. Tento ukazatel je měřítkem relativního rizika. V případě burzovně obchodovaných fondů je tato hodnota velmi nízká.

Riziko zrušení ETF

I když patří burzovně obchodované fondy mezi investiční nástroje s neomezenou dobou trvání, má emitent právo přistoupit k uzavření fondu. Ke zrušení fondu může dojít například v situaci, kdy emitent nezískal dostatek prostředků od investorů a správa fondu je neefektivní. Ani v případě uzavření fondu nepřijdete o vložené prostředky – vydané podíly jsou odkoupeny emitentem. K uzavírání fondů docházelo v uplynulých letech jen výjimečně.

Likvidita ETFs

Likviditou se rozumí schopnost, s jakou lze cenné papíry směnit bez velkých ztrát za hotovost. Burzovně obchodované fondy se vyznačují vysokou likviditou. Lze je kdykoliv prodat za aktuální tržní cenu.

Vydělávat lze i při poklesu trhu

Na rozdíl od klasických podílových fondů jsou nabízena i ETFka, jejichž kurz se vyvíjí zrcadlově k vývoji daného indexu. Tyto fondy jsou označovány jako Short-ETF. Díky nim máte jedinečnou možnost dosahovat výnosu i na klesajícím trhu. V případě poklesu trhu získáte navíc i úrokový výnos. Investiční společnost totiž při vstupu do krátké (short) pozice prodává cenné papíry, které nevlastní, a prostředky získané z prodeje investuje na peněžním trhu. Z takto uložených prostředků plyne úrok. Short-ETF jsou zpravidla využívány ke krátkodobým spekulacím.

Možnost výplaty dividend

U akciových ETF existují dva způsoby nakládání s dividendami. Dividendy mohou být buď reinvestovány (pozn. klasické podílové fondy dividendy vždy reinvestují), nebo jsou převedeny na účty investorů. Vyplacené dividendy podléhají zdanění. S případnou další reinvesticí si musíte poradit sami.

Předchozí téma: Konstrukce ETF                                              Následující téma: Typy ETF