Základní konstrukce ETF

Burzovně obchodované fondy mají co nejpřesněji kopírovat vývoj vybraného indexu. Pokud se tedy například rozhodnete pro fond světových akcií MSCI World, očekáváte dosažení obdobného zhodnocení jako u indexu MSCI World. Existuje několik způsobů, jak mohou burzovně obchodované fondy kopírovat výkonnost vybraného trhu (indexu).

Úplná fyzická replikace

Začneme jednoduchou verzí fyzické replikace, tedy úplnou fyzickou replikací. Správce burzovně obchodovaného fondu zařazuje do portfolia fondu všechny tituly reprezentující daný index. Dodrženy jsou i váhy jednotlivých titulů. V případě změny struktury indexu dochází i k úpravě portfolia fondu. U těchto ETFek přesně víte, které tituly a v jakém zastoupení držíte. Tento postup je uplatňován především u fondů, které sledují indexy s rozumným počtem likvidních titulů, příkladem jsou ETFka na indexy DAX, Euro Stoxx 50 či Dow Jones Global Titans 50.

Částečná fyzická replikace

Další možnosti fyzické replikace je tzv. částečná replikace indexu. Do portfolia fondu nejsou zařazovány všechny tituly. Vynechány jsou například akcie se zanedbatelnou váhou v portfoliu. Na celkovou výkonnost fondu nemají tyto tituly žádný zásadní vliv. Vynechány jsou i méně likvidní tituly. Burzovně obchodované fondy se snaží udržet náklady za správu co nejníže. Užším výběrem jsou dosahovány nižší transakční náklady. Nevýhodou je větší odchylka výkonnosti fondu a sledovaného indexu.

Syntetická replikace

Poslední z možností, jak může ETF sledovat výkonnost vybraného indexu, je využití tzv. syntetické replikace. Tyto burzovně obchodované fondy využívají swapy a investují do náhradního koše akcií.

Swap je druh finančního derivátu, který zajišťuje vzájemnou opakující se výměnu dvou plateb. V našem případě se správce ETF dohodne s vybranou protistranou (bankou) na výměně výkonnosti drženého portfolia cenných papírů za výkonnost sledovaného indexu. Protistrana swapu tedy nese rizika spojená s vývojem indexu. Portfolio ETF může díky využití swapů obsahovat i tituly, které nejsou součástí sledovaného indexu.

Příklad: Na německé burze najdete dva burzovně obchodované fondy sledující index DAX s odlišnou konstrukcí portfolia. První fond db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) (ISIN LU0838782315) uplatňuje úplnou fyzickou replikaci – investuje do 30 titulů. Fond drží v portfoliu všechny akcie z indexu DAX, přičemž váhy jednotlivých titulů v portfoliu ETF odpovídají vahám titulů v indexu. Tím je zaručena přibližně shodná výkonnost ETF a indexu.

U druhého fondu db x-trackers DAX® UCITS ETF (LU0274211480) „zajišťuje“ dosažení výkonnosti indexu partner swapového obchodu (v našem případě Deutsche Bank AG). ETF investuje spravované peníze do náhradního koše akcií (99,22 %) a zbytek tvoří swap (0,78 %). Pokud se podíváte na složení náhradního koše, budete možná překvapeni – německé akcie tvoří jen necelých 18 % portfolia, zbytek zaujímají japonské, americké, švýcarské, nizozemské a dánské akcie.

Je-li výkonnost náhradního koše akcií (kurz ETF) nižší než hodnota indexu, vzniká správci ETF vůči bance pohledávka. Překročí-li výkonnost náhradního koše výkonnost indexu, správce ETF má vůči bance závazek. Pohledávky a závazky jsou vyrovnávány po překročení stanovené hranice. Dle směrnic UCITS nesmí váha swapu překročit 10 % čisté hodnoty aktiv fondu (NAV). Řada ETF má tuto hranici mnohem níže – pokud je například překročena hranice 5 %, musí být ihned vyrovnány všechny pohledávky mezi fondem a swapovou protistranou.

Tabulka: ETF využívající swap

Den 1 2 3
Index 100104108
Hodnota náhradního koše akcií 100101107
Swap 031
Expozice protistrany 0/100 = 0 %3/104 = 2,88 %1/108 = 0,93 %

V případě, že výkonnost indexu překoná výkonnost náhradního koše akcií, vzniká správci ETF pohledávka. Pokud by se rozdíl ve výkonnosti náhradního koše akcií drženého fondem zvýšil nad hranici 10 %, musí být pohledávky okamžitě vyrovnány. Tuto situaci znázorňuje následující tabulka.

Tabulka: ETF využívající swap

Den 1 2 3
Index 100106106
Hodnota náhradního koše akcií 10095106
Swap 0110
Expozice protistrany 0/100 = 011/106 = 10,4 %0/106 = 0 %

U swapových ETF existuje kreditní riziko protistrany swapu, tj. riziko, že investiční banka v případě krachu neuspokojí pohledávku správce fondu. I když je toto riziko u velkých investičních bank velmi malé, měl by každý investor při výběru ETFka přihlédnout k bonitě protistrany swapu. Řada investorů se ptá, co by se stalo v případě insolvence investiční banky. V případě, že portfolio náhradního koše ETFka dosáhlo vyšší výkonnosti než sledovaný index, má správce ETF vůči protistraně swapu závazek, tudíž by investor neutrpěl žádnou ztrátu. Koš akcií má dostatečně vysokou tržní hodnotu k uspokojení požadavků investorů.Horší může být situace, kdy je hodnota náhradního koše akcií nižší než index. V takovém případě by investor inkasoval ztrátu ve výši neuspokojené pohledávky správce fondu vůči protistraně swapu.

Předchozí téma: Co je to ETF                                  Následující téma: Charakteristika ETF