Typy ETF

Nabídka indexů, které mohou posloužit jako podkladový index burzovně obchodovaného fondu, je velmi široká. Díky tomu lze vytvářet pestrou škálu různě zaměřených ETF. Akciová ETF se mohou orientovat na globální trhy, jednotlivé regiony, země či sektory. V nabídce emitentů nechybějí ani fondy zaměřené na peněžní trh a dluhopisy, komoditní či měnová ETF. Zvláštní skupinu tvoří Short-ETF, pákové ETF, fondy vybírající jen tzv. růstové či hodnotové akcie či akcie s malou, střední nebo vysokou tržní kapitalizací. Jednotlivé typy burzovně obchodovaných fondů si nyní představím blíže.

Globálně zaměřené ETF

Skupinu globálně orientovaných fondů můžeme rozdělit do dvou podskupin, a to ETF kopírující vývoj nejširších globálních indexů (např. ETF na index MSCI All Country World – zahrnuje i tituly z méně vyspělých zemí) a ETF kopírující „užší“ globální indexy vyspělých zemí. U těchto ETF nemusí portfolio obsahovat naprosto všechny tituly ze sledovaného indexu (pozn. důvodem je optimalizace nákladů na skladbu portfolia).

Regionálně zaměřené ETF

Regionálně zaměřené ETF se zaměřují na akcie společností vymezeného regionu. Typickým příkladem jsou ETF na Severní Ameriku, Evropu, země eurozóny, východní Evropu, rozvíjející se země, Asii či Afriku. Do portfolia fondů jsou zařazovány nejvýznamnější společnosti daného regionu. Tato ETF lze s výhodou využít k nadvážení či podvážení vybraného regionu.

ETF jednotlivých zemí

Pomocí těchto ETF se můžete zaměřit i na akcie společností jednotlivých zemí. V portfoliích těchto fondů jsou zařazeny akcie nejvýznamnějších společností dané země. Při výběru úzce zaměřených fondů pamatujte na zajištění dostatečné diverzifikace portfolia.

Sektorové ETF

Burzovně obchodované fondy se mohou zaměřovat i na jednotlivá odvětví ekonomiky. Příkladem jsou ETF zahrnující nejvýznamnější společnosti působící v oblasti automobilového průmyslu, bankovnictví, technologií, médií, zboží běžné denní potřeby, materiálů, telekomunikací, cestovního ruchu apod. Pomocí těchto ETF lze dle předpokládaného vývoje ekonomiky výhodně nadvážit či podvážit konkrétní sektor. Investici neomezujte jen na jednu či několik málo sektorů.

Dluhopisové ETF

I když podstatnou část nabídky emitentů zabírají akciové ETF, i v oblasti dluhopisových ETF lze z čeho vybírat. V nabídce jsou jak ETFka zaměřená na peněžní trh, tak i ETF zaměřená na státní a firemní dluhopisy. Využít můžete i inflačně vázané dluhopisové ETF.

Komoditní ETF

Prostřednictvím ETF se lze podílet i na vývoji cen komodit. ETF může sledovat nejen vývoj celého koše komodit, ale i jednotlivých komodit (např. energetické suroviny, drahé kovy, zemědělské plodiny). Tyto fondy využívají zejména futures kontrakty.

Měnové ETF

Burzovně obchodované fondy zaměřené na měny mohou sledovat jak vývoj jedné měny, tak i několika měn. Portfolio opět obsahuje futures kontrakty na vybrané měny, nebo přímo hotovostní deposita sledovaných měn.

Speciální kategorie

Samostatnou skupinou jsou fondy sledující určitou investiční strategii. Sem patří Short-ETF a pákové ETF (pozn. fond kopíruje vývoj indexu v násobcích – například při růstu indexu o jednotku vzroste hodnota ETF o dvě jednotky). Fondy naplňující určitou strategii mohou například investovat jen do tzv. růstových nebo hodnotových titulů či vybírat tituly dle jejich tržní kapitalizace.

Předchozí téma: Charakteristika ETF                                                Následující téma: Výhody a nevýhody ETF