Zdanění dividend u ETF fondů

zdanění dividend

Určité typy akciových ETF vyplácejí svému držiteli pravidelnou dividendu. U těchto ETF existují dva způsoby nakládání s dividendami. Dividendy mohou být buď reinvestovány (pozn. klasické podílové fondy dividendy vždy reinvestují), nebo jsou převedeny na účty investorů. Vyplacené dividendy podléhají zdanění. Jak se vyhnout dvojímu zdanění?

Zdanění dividend z ETF fondů se v České Republice řídí zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, vyplácené dividendy z ETF fondů spadají pod §8 Příjmy z kapitálového majetku. V podmínkách daňové legislativy České republiky se zdanění zisků vyplývajících z držby nebo prodeje cenných papírů odvíjí ve třech odlišných režimech v závislosti na skutečnosti, zda poplatník je fyzickou osobou – nepodnikatelem, fyzickou osobou – podnikatelem nebo právnickou osobou.

Fyzická osoba – nepodnikatel

Příjmy plynoucí z držby cenných papírů spadají pod §8 Příjmy z kapitálového majetku a jedná se o tzv. samostatný základ daně dle §36. V nejčastějších případech (dividendy, úroky) jsou zdaněny u zdroje, tj. poplatníkovi je vyplacena čistá hodnota po odečtení srážkové daně. Srážková daň z dividend stejně jako z úroků v současné době činí 15 %. Dividendy přijaté ze zahraničí jsou rovněž zdaněny srážkou u zdroje, přičemž existuje-li se zemí emitenta cenného papíru dohoda o zamezení dvojího zdanění, může si poplatník daň sraženou v zahraničí započítat proti své daňové povinnosti v České republice.

Nerealizovaný zisk v jejím případě není předmětem daně. V případě, že doba mezi pořízením a prodejem cenných papírů je delší než šest kalendářních měsíců, je příjem z prodeje od daně osvobozen – hovoříme o splnění tzv. časového testu.

Proti čistému zdanitelnému příjmu z prodeje cenných papírů může poplatník uplatnit čistou ztrátu z jiné transakce s cennými papíry, musí ovšem i zde být splněna podmínka šestiměsíčního časového testu. Ztráta z prodeje cenných papírů realizovaná déle než šest měsíců od data jejich pořízení je daňově neúčinná. Dani z příjmu podléhají veškeré příjmy z prodeje cenných papírů učiněné daňovým rezidentem České republiky kdekoliv po světě, přičemž přepočet z cizí měny do koruny se provede fixním směným kurzem, který na požádání sdělí místně příslušný finanční úřad. Základ daně vypočtený dle §10 je dílčím základem daně započítávaným do celkového základu daně společně s např. příjmem ze závislé činnosti.

Fyzická osoba – podnikatel

Pokud jsou cenné papíry zařazeny v obchodním majetku fyzické osoby – podnikatele, zdanění kapitálových zisků se řídí ustanoveními §7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti. Příjmy plynoucí z držby jsou i zde zdaněny dle § 8.

Režim zdanění fyzické osoby – podnikatele se od režimu zdanění fyzické osoby – nepodnikatele liší v následujících důležitých bodech:

  • Fyzická osoba – podnikatel nemůže využít šestiměsíčního časového testu pro osvobození kapitálového zisku od daně z příjmu, výsledný příjem/výnos (podle toho, zda vede účetnictví, či daňovou evidenci dle Zákona o účetnictví) je vždy předmětem daně.
  • Fyzická osoba – podnikatel používající účetnictví odvádí daň z realizovaných i nerealizovaných zisků. Nerealizovaný zisk má podobu kurzového zisku, který plyne z přecenění majetku na konci účetního období. Kurzová ztráta daňový základ samozřejmě snižuje.
  • Fyzická osoba – podnikatel si ke snížení daňového základu může uplatnit veškeré výdaje/náklady, které prokazatelně vynaložil k dosažení či udržení zisku. Na rozdíl od FO-nepodnikatele tedy může daňový základ snížit například o poplatky za internetové připojení, pořízení počítače či úroky z úvěru poskytnutého na nákup cenných papírů.

Právnická osoba

Obecně lze říci, že právnická osoba zdaňuje kapitálové zisky na základě obdobných principů, jako fyzická osoba – podnikatel. Ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně složitou oblast, doporučujeme obrátit se v této věci na kvalifikovaného daňového poradce.

Jste – li investor, rezident České Republiky a získáváte dividendy od zahraničních společností, měli byste provést následující dva kroky:

1) Vyplnit formulář W-8BEN. Tento formulář se vztahuje na neamerické subjekty, které vydělávají v USA. Na jejich výdělky by se měla v USA aplikovat 30% srážková daň. Ta se neuplatní, pokud existuje dohoda mezi USA a domovským státem subjektu (v našem případě České Republiky) o zamezení dvojího zdanění. Formulář potvrzuje, že má dotyčná osoba neamerický status, že je vlastníkem oněch výdělků a potvrzuje nárok na sníženou sazbu daně, která činí 15%.

2) Získáte-li dividendu od zahraniční společnosti, musíte tento příjem uvést v daňovém přiznání. Zdanění vyplaceného podílu na zisku v zahraničí musíte doložit potvrzením zahraničního správce daně (pozn. postačit může i potvrzení plátce nebo depozitáře).

V zahraničí sraženou daň lze započítat na vzniklou daňovou povinnost vypočtenou podle české legislativy. „Započítání“ daně lze uplatnit pouze v případě, že se zemí, kde sídlí společnost, má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. V opačném případě dochází k dvojímu odvedení daně, a to v zahraničí i České republice.

Autor článku: Lukáš Lamacz

stox logoSTOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.

 

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.