Nové ETFko investující do aktivně řízeného fondu

portfolia etf

V červenci se nabídka trhu Xetra rozšířila o burzovně obchodovaný fond s velmi zajímavou konstrukcí. Manažer ETFka investuje většinu svěřených peněz do běžného aktivně řízeného podílového fondu. Omezenou část prostředků může držet v hotovosti nebo investovat do derivátů. Jakou skupinu investorů může nové ETFko oslovit?

Charakteristickým znakem burzovně obchodovaných fondů je pasivní správa portfolia. Jednoduše řečeno, správce ETFka drží v portfoliu přesně ty tituly, které jsou obsaženy ve sledovaném indexu (pozn. v případě využití fyzické replikace indexu). Přibližně se shodují i váhy jednotlivých titulů v portfoliu ETF a sledovaném indexu.

Velmi málo burzovně obchodovaných fondů je řízeno aktivně. To znamená, že správce ETFka se snaží vybírat „výkonnější“ tituly, které přinesou vyšší výkonnost než trh (sledovaný index). Výsledkem aktivní správy by mělo být překonání výkonnosti daného trhu.

Do skupiny aktivně řízených ETFek se v polovině července zařadil i AVANA Emerging Market Equity UCITS ETF Feeder (ISIN: DE000A1JFU03). Manažer tohoto fondu však aktivně nevybírá jednotlivé tituly do portfolia, ale investuje přímo do jednoho aktivně řízeného fondu – využita je takzvaná „Master-Feeder“ konstrukce.

Co je Master-Feeder konstrukce?

Jak napovídá samotný název fondu – AVANA Emerging Market Equity UCITS ETF Feeder – jedná se o takzvaný „Feeder“ fond. Takto jsou označovány fondy, které trvale investují minimálně 85 % (maximálně 100 %) spravovaných aktiv do cenných papírů jiného standardního fondu nebo jeho podfondu (pozn. tento fond je jeho „Master“ fondem). V našem případě je „Master“ fondem Emerging Markets Equity Fund Anteilsklasse I USD (ISIN: IE00B56SX814). Zbývající část prostředků drží správce ETFka na bankovních účtech nebo investuje do derivátů.

Ve zkratce:

  • AVANA Emerging Market Equity UCITS ETF Feeder – ETF je „Feeder“ fond
  • Emerging Markets Equity Fund Anteilsklasse I USD – je „Master“ fond našeho ETFka

TIP: Více se o „Feeder“ a „Master“ fondech dočtete ZDE

Investiční zaměření Master fondu

Cílem Master fondu Emerging Markets Equity Fund Anteilsklasse I USD je překonat výkonnost indexu MSCI Emerging Markets, který sleduje akcie firem z 23 rozvíjejících se zemí. V portfoliu jsou například zastoupeny společnosti ze zemí BRIC, Egypta, Čile, Indonésie, Kolumbie, Malajsie, Turecka, Polska, Maďarska i České republiky. Získané dividendy fond nevyplácí, ale reinvestuje. Část spravovaných prostředků může být zainvestována do derivátů. Správcem fondu je společnost Fundlogic SAS, která patří do skupiny Morgan Stanley.

Rizika a využití

Prostřednictvím představeného ETFka se mohou investoři podílet na výkonnosti fondu Emerging Markets Equity Fund Anteilsklasse I USD. Předností ETFka jsou velmi nízké náklady spojené se správou fondu – roční manažerský poplatek je pouze 0,2 %. Celková nákladovost je 0,5 % ročně. Za překonání výkonnosti sledovaného indexu nejsou účtovány žádné výkonností odměny. Měnou ETFka je dolar a obchoduje se v eurech.

Vzhledem ke svému zaměření je investice do AVANA Emerging Market Equity UCITS ETF Feeder vysoce riziková. Na škále rizikově-výnosového profilu je hodnocen nejvyšším stupněm sedm, což odpovídá vysokému riziku možné ztráty. Na druhou stranu však může ETF dosáhnout i velmi zajímavých výnosů.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.